İLERİ GİYİM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

AYDINLATMA METNİ

Yayın Tarihi Revizyon Numarası Revizyon Tarihi
01.12.2021 v.1 01.12.2021

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”)
10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İLERİ GİYİM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Şirket, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metninde yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme yapma hakkını saklı tutar.

 

 1. Veri Sorumlusu

Kanun uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirket tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında toplanmakta ve işlenmektedir.

 

 1. Veri Konusu Kişi Grupları

Şirket tarafından; Çalışan Adayı, Çalışan, Hissedar/Ortak, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi gruplarına ilişkin kişisel verileri işlenebilmektedir.

 

 1. Veri Kategorileri ve Veri Konusu Kişi Grupları

Yukarıda anılan kişi gruplarının; Kimlik, İletişim, Özlük, Hukuki İşlem, Müşteri İşlem, Mesleki Deneyim, Sağlık Bilgileri kategorilerinde yer alan kişisel verileri işlenebilmektedir. Bu kapsamda;

 • Kimlik Kategorisinde; Çalışan Adayına, Çalışana, Hissedar/Ortaka, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısına, Tedarikçi Çalışanına, Tedarikçi Yetkilisine, Ürün veya Hizmet Alan Kişiye ait veriler,
 • İletişim Kategorisinde; Çalışan Adayına, Çalışana, Hissedar/Ortaka, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısına, Tedarikçi Çalışanına, Tedarikçi Yetkilisine, Ürün veya Hizmet Alan Kişiye ait veriler,
 • Özlük Kategorisinde; Çalışan Adayına, Çalışana ait veriler,
 • Hukuki İşlem Kategorisinde; Çalışana, Hissedar/Ortaka, Ürün veya Hizmet Alıcısına ait veriler,
 • Müşteri İşlem Kategorisinde; Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısına, Ürün veya Hizmet Alan Kişiye ait veriler,
 • Mesleki Deneyim Kategorisinde; Çalışan Adayı, Çalışana ait veriler,
 • Sağlık Bilgileri Kategorisinde; Çalışana ait veriler,

işlenmektedir.

 

 1. Veri Toplama Yöntemleri, Kişisel Verilerin İşlenmesine Esas Olan Amaç ve Hukuki Dayanaklar

Kişisel verileriniz,

 • Çalışan Adaylarının Seçme, Yerleştirme ve Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesinde; e-posta yoluyla adayın kendisi tarafından iletilmesi suretiyle elde edilen ad, soyad, telefon numarası, mail adresi, doğum tarihi, eğitim bilgisi, ehliyet durum bilgisi, meslek bilgisinden oluşan kişisel verileriniz; çalışan adaylarının seçme, yerleştirme ve başvuru süreçlerinin yürütülmesi, mülakat süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,
 • Özlük Dosyası Oluşturma Süreçlerinin Yürütülmesinde; çalışanın kendisi tarafından e-posta gönderilmesi veya fiziki olarak elden iletilmesi suretiyle elde edilen ad, soyad, cinsiyet, TC Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Adres, Telefon Numarası, Mail Adresi, Eğitim Bilgisi, Medeni Hal verilerinden oluşan kişisel verileriniz, Çalışanlarımızın özlük dosyasının oluşturulması ve güncellenmesi amacıyla Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,
 • Bordro Hazırlama İşlemleri Süreçlerinin Yürütülmesinde; çalışanın kendisi tarafından fiziki olarak elden iletilmesi suretiyle elde edilen ad, soyad, TC Kimlik Numarası, İşe Giriş Tarihi, İşten Çıkış Tarihi, İmza, SSK Sicil Numarası verilerinden oluşan kişisel verileriniz, bordro oluşturulması ve çalışanlarımızın bordro takibini yapabilmesi amacıyla Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,
 • İşe Giriş Bildirimi ve Sigortalılık Başlangıç Süreçlerinin Yürütülmesinde; çalışanın kendisi tarafından e-posta gönderilmesi veya fiziki olarak elden iletilmesi suretiyle elde edilen ad, soyad, kızlık soyadı, ana adı, baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, nüfusa kayıtlı olduğu yer, adres, medeni halden oluşan kişisel verileriniz; işe giriş bildirgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi amacıyla; kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi hukuki sebebine dayanarak,  sağlık bilgilerinden oluşan kişisel verileriniz; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetinin yürütülmesi amacıyla; KVKK m. 6/3 hukuki sebebine dayanarak,
 • Yıllık İzin Takibi Süreçlerinin Yürütülmesinde; çalışanın kendisi tarafından fiziki olarak elden iletilmesi suretiyle elde edilen ad, soyad, telefon numarası, TC Kimlik Numarası, görevli olunan pozisyon bilgisi ve İmza bilgilerinden oluşan kişisel verileriniz yıllık izin taleplerinin alınması, organize edilmesi ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,
 • İcra/Maaş Haczi Süreçleri Süreçlerinin Yürütülmesinde; icra dairesi tarafından fiziki olarak posta ile iletilen ad-soyad, tckn, meslek bilgisi, icra dosya numarası, borç miktarı, adresten oluşan kişisel verileriniz; müzekkereye cevap verilmesi ve icra ödemesinin yapılması amacıyla; kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi hukuki sebebine dayanarak,
 • Dava Süreçlerinin Yürütülmesinde; Mahkeme tarafından fiziki olarak tebligat göndermek suretiyle elde edilen ad-soyad, TC Kimlik Numarası, dosya numarası, adresten oluşan kişisel verileriniz; dava takip işlemlerinin yürütülmesi amacıyla; kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi hukuki sebebine dayanarak,
 • Mahkeme Müzekkere ve Bilgi Talebi Süreçlerinin Yürütülmesinde; Mahkeme tarafından fiziki olarak tebligat göndermek suretiyle elde edilen ad-soyad, tckn, meslek bilgisi, dava dosya numarası ve adresten oluşan kişisel verileriniz; müzekkereye cevap verilmesi veya talep edilen bilginin mahkemeye aktarılması amacıyla; kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi hukuki sebebine dayanarak,
 • İşten Çıkış Bildirimi Süreçlerinin Yürütülmesinde; çalışanın kendisi tarafından e-posta gönderilmesi veya fiziki olarak elden iletilmesi suretiyle elde edilen ad, soyad, TC Kimlik Numarası, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyeti,  nüfusa kayıtlı olduğu yer, imza, adresten oluşan kişisel verileriniz; işten çıkış bildirgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi amacıyla; kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi hukuki sebebine dayanarak,
 • Ücret ve Yan Hak Ödemelerinin Gerçekleştirilmesi Süreçlerinin Yürütülmesinde; çalışanın kendisi tarafından e-posta gönderilmesi veya fiziki olarak elden iletilmesi suretiyle elde edilen ad, soyad, TC Kimlik Numarası, IBAN bilgilerinden oluşan kişisel verileriniz iş sözleşmesi kapsamında hakkedilen ücret ve yan hak ödemelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak,
 • Çalışan Maaş Ödemesi Süreçlerinin Yürütülmesinde; çalışanın kendisi tarafından e-posta gönderilmesi veya fiziki olarak elden iletilmesi suretiyle elde edilen ad, soyad, TC Kimlik Numarası, IBAN bilgilerinden oluşan kişisel verileriniz iş sözleşmesi kapsamında hakkedilen ücret ve yan hak ödemelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak,
 • Çalışanların İzin Talep, Avans Talep ve Mazeret Bildirim Süreçlerinin Yürütülmesinde; çalışanın kendisi fiziki olarak avans/talep/mazeret evraklarının elden iletilmesi suretiyle elde edilen ad, soyad, telefon numarası, TC Kimlik Numarası ve imzadan oluşan kişisel verileriniz; yıllık izin talebinin değerlendirilmesi, avans talebinin değerlendirilmesi, mazeret bildirimlerinin değerlendirilmesi ve talep uyarınca aynı pozisyona belirli süre ile yeni görevlendirmeler yapılması ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,
 • Tahsilat Takip Süreçlerinin Yürütülmesinde; müşteri tarafından sözlü veya fiziki olarak sözleşme yolu ile elde edilen ad, soyad, telefon numarası bilgilerinden oluşan kişisel verileriniz tahsilata ilişkin takibin yapılması ve gerekli aksiyonların alınması sürecinde ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,
 • Fatura Kesme Süreçlerinin Yürütülmesinde; müşteri tarafından satış sözleşmesi ile fiziki olarak elde edilen ad, soyad, TC Kimlik Numarası, adres, IBAN bilgilerinden oluşan kişisel verileriniz yasal yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanarak,
 • Beyanname Takip Süreçlerinin Yürütülmesinde; çalışanın kendisi tarafından
  e-posta gönderilmesi veya fiziki olarak elden iletilmesi suretiyle elde edilen ad, soyad, doğum tarihi, TC Kimlik Numarası, banka hesap bilgilerinden oluşan kişisel verileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,
 • Hizmet/Ürün Satış Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesinde; müşteri tarafından satış sözleşmesi ile fiziki olarak veya sözlü olarak elde edilen ad, soyad, telefon numarası, TC Kimlik numarası, imza, e-posta adresi, adres bilgisinden oluşan kişisel verileriniz; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sözleşenin ifasına yönelik müşteri ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak,
 • Ayrılan Çalışan Ödemesi (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı) Süreçlerinin Yürütülmesinde; çalışanın kendisi tarafından e-posta gönderilmesi veya fiziki olarak elden iletilmesi suretiyle elde edilen ad, soyad, TC Kimlik Numarası, banka hesap bilgilerinden oluşan kişisel verileriniz kıdem/ihbar tazminatı ödemelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,

işlenmektedir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; “(D)” bölümünde belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine, Hissedarlara, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Tedarikçilere aktarılmaktadır.

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine; mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Hissedarlara, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, talep/ şikayetlerin takibi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanların yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tedarikçilere; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi

amacıyla aktarılmaktadır.

 

 1. İlgili Kişinin KVKK Madde 11’de Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak, taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerle iletmeniz durumunda Şirket, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Şirketimiz tarafından verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için bir (1) Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

KVKK 11. maddesi kapsamında İlgili Kişi;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, KVKK’nin 13. maddesinin
1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirkete daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirketin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

 

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, Başvuru Formu’nu doldurarak ve gerekli belgeleri ekleyerek Şirketin “Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi Ladin Sokak No:36 Kat:4 Daire:19 Townofis Bahçelievler/İstanbul” adresine yazılı olarak veya info@ileridis.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanması durumunda, Şirket tarafından en kısa süre içerisinde talebinize istinaden araştırma yapılacak olup başvurunuza ilişkin tarafınıza cevap verilecektir. Şirket tarafından, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde başvurunuza ilişkin herhangi bir cevap verilmemesi durumunda başvurunuzun reddedildiği kabul olunur.